شهر زیر زمینی كاریز

قنات کيش بيش از دوهزارو پانصد سال پيشينه دارد و آب شيرين قابل نوشيدن اهالی جزيره را تامين میکرده، قنات كيش به لحاظ طول رشته قنات و يا عمق چاه‌ها قابل قياس با سايرقنات‌هاى ايران نيست‌، ولی با توجه به شيب بسيار كم جزيره‌، چگونگى هدايت آب‌هاى زيرزمينى به سطح زمين در كيش بسيار حائز اهميت بوده و نشان مى‌دهد كه در زمان خود از پيشرفته‌ترين روش‌ها براى حفر قنات استفاده مى‌كردند.